בדיקה תקופתית על ידי בודק שכר מוסמך

תקנות להגברת האכיפה של דיני העבודה  

בשנת 2011 נחקק חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב-2011. מטרת החוק להגביר ולייעל את אכיפתם של דיני העבודה באמצעות הליך מינהלי להטלת עיצום כספי על מעסיקים ועל מזמיני שירות. לעניין מזמיני שירות החוק מוגבל לתחומים הבאים בלבד: ניקיון, שמירה והסעדה. מאחר והחוק מטיל אחריות על מזמין השירות בנוגע לזכויות עובדים, וזאת מבלי להחיל יחסי עבודה על עובד קבלן ומזמין השירות. בדיקת תלושי שכר

החוק אחריות על מזמין השירות

מצד אחד מטיל החוק אחריות על מזמין השירות ומצד שני החוק מפרט תנאים שבהם יהיה מזמין השירות "מוגן" מהטלת אחריות. אחד התנאים הוא קיומם של בדיקות תקופתיות של בודק שכר מוסמך והמצאת דו"ח בודק שכר, לפיו הקבלן אינו מפר חוקי העבודה. כעקרון ביצוע הבדיקות יעשה בהתאם לתקנות, אך לעת עתה טרם הותקנו תקנות לביצוע בדיקות תקופתיות. נכון למועד כתיבת שורות אלו ביצוע הביקורת מבצעים בהתאם לטיוטת תקנות להגברת האכיפה של דיני העבודה (בדיקות תקופתיות בידי בודק שכר מוסמך),  התשע"ד-2014.

 

בדיקה תקופתית על ידי בודק שכר מוסמך

בהתאם לתקנות (טיוטה) קיימים 5 סוגים של בדיקות :

 1. בדיקת היכרות – מתייחסת לתקופה שבין חתימה על חוזה לבין תחילת ביצוע הבדיקה. היקף הבדיקה הינו 10% או 4 מעובדי הקבלן בתקופת הייחוס לפי הגבוה.
 2. בדיקה חוזרת – התקופה שבין תחילת ביצוע הבדיקה הקודמת לבין ביצוע הבדיקה החוזרת; בנוגע לבדיקה חוזרת ראשונה, זוהי התקופה שבין תחילת ביצוע בדיקת ההיכרות לבין ביצוע הבדיקה החוזרת. היקף הבדיקה הינו 8% מעובדי הקבלן או 2 עובדי קבלן לפי הגבוה.
 3. בדיקה לאחר הגילויים – בדיקה המתבצעת לאחר ביצוע בדיקת היכרות או בדיקה חוזרת ועניינה בחינה מחודשת של הליקויים שנמצאו בבדיקה הקודמת. הבדיקה כוללת רק את הליקויים שעלו במסגרת הבדיקה הקודמת. הבדיקה תתמקד בליקוים שנמצאו בבדיקה קודמת ותכלול עובדים שלא עלו במדגם הקודם. היקף הבדיקה הינו 8% מעובדי הקבלן או 2 עובדי קבלן לפי הגבוה.
 4. בדיקת תשלומים לקופת גמל – בדיקה שעניינה בחינת סך כל התשלומים לקופת גמל בהתאם להוראות צווי ההרחבה הרלוונטיים. היקף הבדיקה הינו כלל העובדים המועסקים בתקופת הייחוס.

בדיקות של בודק שכר מתמקדות, בין היתר, בהוראות חוק הבאות:

 1. חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-1951
 2. חוק שכר מינימום, תשמ"ז-1987
 3. חוק הגנת השכר, תשי"ח-1958
 4. חוק חופשה שנתית, תשי"א-1951
 5. חוק עבודת נוער, תשי"ג-1953
 6. צווי הרחבה: פנסיה, דמי הבראה, החזר הוצאות נסיעה, וכו'.
 7. צווי הרחבה ענפיים לפי התחומים שבתוספת השנייה.

כל האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי וכל המידע המצוי באתר משמש כמידע כללי בלבד.

אודות חברת Poterit >>

לבקוביץ סרגיי - בודק שכר מוסמך

לבקוביץ סרגיי

כלכלן, משפטן, בודק שכר מוסמך

תאריך פרסום:

מאמרים נוספים בנושא

טופס 161 – מאמר דעה

האם  חלה חובה על מעסיק למסור טופס 161 בכל מצב? לדעתי לא ואסביר למה. ראשית, מהו טופס 161 – זהו טופס, בהתאם לכותרתו, שבו המעסיק

אישור בודק שכר מוסמך

במסגרת הגברת האכיפה של דיני עבודה, מכוח חוק להגברת האכיפה, מבצע משרד העבודה ביקורות אצל מעסיקים בדבר עמידתם בדרישות של חוקי העבודה. הביקורות מתמקדות בחוקים