טופס 161 – מאמר דעה

האם  חלה חובה על מעסיק למסור טופס 161 בכל מצב?

לדעתי לא ואסביר למה. ראשית, מהו טופס 161 – זהו טופס, בהתאם לכותרתו, שבו המעסיק מודיע לפקיד שומה על סיום יחסי עבודה. בהתאם להנחיות למעסיק, המופיעות בפינה שמאלית עליונה של הטופס, הטופס ימולא ע"י מעביד בשל כל עובד שכיר שפרש מעבודה אם לעובד זכויות למענק (פיצויים), קצבה או תגמולים בגין עבודתו. כבר כאן ניתן לראות כי מסירת טופס 161 מותנית בכך, שהעובד זכאי למענק, קצבה או תגמולים, ומכאן, ככל שההתניה לא מתקיימת, אין חובה במסירת הטופס כאמור.

איפה מעוגנת החובה למסור טופס 161? בהתאם להוראת תקנה 11(ב) לתקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה), תשנ"ג-1993 מעביד ששילם מענק פרישה, יגיש לפקיד השומה, בצירוף לטופס 0102 שהוא מגיש לחודש שבו שולם המענק, פרטים בטופס 0161 על המענק ששילם, ואם מענק הפרישה שולם כאמור בתקנה 7(ב) יכלול טופס 0161 גם פרטים על המענק כאמור ששולם מאת קופת גמל. מכאן, כי החובה למסור טופס 161 הינה במקרים שבהם משולם מענק.

למרות המתואר יש האומרים שעל המעסיק חלה חובה להמציא טופס 161 בכל מקרה של פרישה בין אם העובד זכאי לתשלום פיצויי פיטורין ובין אם לאו. מה הבעיה למסור טופס במקרה של התפטרות כאשר העובד אינו זכאי לתשלום פיצויי פיטורין? מסירת טופס 161 מאפשרת לעובד למשוך את כספי הפיצויים כדין למרות שלא זכאי להם. מצב דברים זה, בהתאם להוראות סעיף 8 לצו הרחבה [נוסח משולב] לפנסיה חובה 2011, רשאי המעסיק למשוך את כספי הפיצויים חזרה אליו למרות שבהתאם לחריג שבסעיף 14 המעסיק מוותר על הכספים שהפקיד. בהתאם לסעיף 8 לצו כאמור, ההפקדות ותשלומי המעביד בעבור רכיב פיצויי הפיטורים, לא ניתנים להחזרה למעביד למעט במקרה שבו העובד משך כספים מקופת הגמל לפני שקמה לו או לשאיריו זכאות לקבלת כספים מקופת הגמל לפי תקנונה בשל אירוע מזכה בלבד. "אירוע מזכה" – מוות, נכות או פרישה בגיל 60 ויותר, ולמעט אם נשללה זכות העובד לפיצויי פיטורים בפסק דין מכוח סעיפים 16 ו-17 לחוק פיצויי פיטורים. במילים אחרות, כספים שהופקדו לקופת הפיצויים, עת העובד אינו זכאי לפיצויי פיטורין, הוויתור על הכספים מראש על ידי המעסיק הינו לטובת קבלת קצבה החל מגיל זכאות, דהיינו גיל 60.

לסיכום

נראה כי אין חובה למסור טופס 161 במקרה של התפטרות שאינה מזכה בתשלום פיצויי פיטורין. מסירת טופס 161 הינה דיווח על עצם הפרישה ועל הסכומים המשולמים כמענקי פרישה או תשלומים אחרים המשולמים על ידי המעסיק. כך, שככל שלא משולם מענק ואין זכאות לתשלום כלשהו  אין המעסיק מחויב בהמצאת טופס 161 לא לפקיד שומה ולא לעובד.

והנה מגיעה התשובה לשאלה – ביום 15.06.2023 התקבלה תשובה מרשות המסים (פניתי למס הכנסה לקבל תשובה ו/או התייחסות בעניין), ולפיה החובה בהתאם לתקנות הינה מסירת הטופס לרשות המסים. אני מבין מהתשובה, כי מסירת הטופס לעובד הינה בהתאם לדיני העבודה – כשיש זכאות לפיצויים על המעסיק למסור את הטופס, וכשאין זכאות לפיצויים אין גם חובה במסירת הטופס לעובד. את תשובת מס הכנסה ניתן למצוא כאן.

כל האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי וכל המידע המצוי באתר משמש כמידע כללי בלבד.

טופס 161 להורדה

לבקוביץ סרגיי - בודק שכר מוסמך

לבקוביץ סרגיי

כלכלן, משפטן, בודק שכר מוסמך

תאריך פרסום:

מאמרים נוספים בנושא

טופס 161 – מאמר דעה

האם  חלה חובה על מעסיק למסור טופס 161 בכל מצב? לדעתי לא ואסביר למה. ראשית, מהו טופס 161 – זהו טופס, בהתאם לכותרתו, שבו המעסיק

אישור בודק שכר מוסמך

במסגרת הגברת האכיפה של דיני עבודה, מכוח חוק להגברת האכיפה, מבצע משרד העבודה ביקורות אצל מעסיקים בדבר עמידתם בדרישות של חוקי העבודה. הביקורות מתמקדות בחוקים