סעיף 14 והשפעתו על תשלום פיצויי פיטורים

מבוא

כאן ברצוני לסקור את ההתפתחויות סביב סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין, תשכ"ז-1963. אם להעמיק בעניין הוראות הסעיף אינן משפיעות על זכאותו של פורש לפיצויי פיטורין, אך, יחד עם זאת, יש להן השפעה רבה על אופן התשלום והיקפו.

כידוע, בין אם פוטר העובד ובין אם התפטר בנסיבות המזכות אותו בפיצויי פיטורים (התפטרות בדין מפוטר), תשלום פיצויי הפיטורים יהיה על ידי המעסיק. כדי להקדים תרופה למכה, רבים המעסיקים, אשר בחרו להפקיד הפרשות לקופות הפיצויים בקופות גמל או קרנות פנסיה, וכך להקטין את השפעת תשלומי הפיצויים בעתיד על החוסן הפיננסי שלהם. יחד עם זאת, בהתאם להוראות סעיף 14 לחוק, תשלום לקופת תגמולים, לקרן פנסיה או לקרן כיוצא באלה, לא יבוא במקום פיצויי פיטורים אלא אם נקבע כך בהסכם הקיבוצי החל על המעסיק והעובד ובמידה שנקבע, או אם תשלום כאמור אושר על ידי שר העבודה ובמידה שאושר. מכאן, בהתאם להחלטות השר (שר העבודה), פרסום צווי ההרחבה והפסיקה, נקבעו ההסדרים הבאים לפי המועדים:

שינויים בסדר הכרונולוגי

עד יוני 1998: אם לא נקבע אחרת בהסכם קיבוצי החל על יחסי העבודה בין המעסיק לבין העובד, הכספים שהופקדו, כולל הרווחים, יבואו על חשבון פיצויי פיטורים.

החל מיום 30.06.1998, בו פרסם השר העבודה אישור כללי, לכלל המעסיקם, כי בהתקיים המפורט באישור, תשלומי מעסיקים לקופות גמל וקרנות פנסיה יבואו במקום פיצויי פיטורים, וזאת בגין השכר שממנו שולמו התשלומים ולתקופה ששולמו (להלן: "השכר המופטר"). פירוט התנאים כדי יחול האישור:

  1. תשלומי המעסיק לקרן פנסיה, חלק פיצויים, אינו נמוך משיעור של 8.33% מהשכר המופטר. באם הופרש שיעור של 6% חלק פיצויים, והמעסיק לא הפריש השלמה בשיעור 2.33%, יבואו התשלומים במקום 72% מפיצויי הפיטורים של העובד. (בנוסף, בסעיף 1(ב) לאישור ישנה התייחסות לשיעורי תשלומים לביטוח).
  2. עד תום 3 חודשי תשלומי המעסיק, על המעסיק לערוך הסכם עם העובד, לפיו העובד מסכים להסדר לפי אישור זה. על ההסכם לכלול פירוט התשלומים לקופה או קרן לפי העניין וכן את נוסחו של האישור האמור (אישור כללי בדבר תשלומי מעבידים לקרן פנסיה ולקופת ביטוח במקום פיצויי פיטורים). על המעסיק לוותר מראש על כל זכות לכספים שהופקדו, אלא אם נשללה זכות העובד לפיצויי פיטורים בפסק דין מכוח סעיפים 16 ו-17 לחוק ובמידה שנשללו או שהעובד משך את הכספים שלא בשל אירוע מזכה (מוות, נכות או פרישה).
  3. אין האישור גורע מזכותו של עובד לפיצויי פיטורים לפי החוק, הסכם קיבוצי, צו הרחבה או חוזה עבודה, בגין השכר שמעבר לשכר המופטר.

 

לסיכום העניין, בהתקיים התנאים, יהיה פטור המעסיק מתשלום פיצויי פיטורים מעבר לסכומים שהופרשו ובשיעורים שהופרשו בגין השכר המופטר. בנוסף, כלל הכספים שהופרשו, יישארו בבעלות העובד בין אם פוטר או התפטר, ולא נשללו ממנו כאמור.

החל מיום 07.05.2006 נכנס לתוקפו צו ההרחבה בדבר ביטוח פנסיוני מקיף בתעשייה. בהתאם להוראות הצו, תשלומי המעסיק מהשכר המבוטח כהגדרתו בצו, יבואו במקום פיצויי פיטורים בהתאם לסעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, וזאת בגין התקופה בעבורה הופרשו. השכר המבוטח יכלול שכר יסוד בתוספת תוספת משמרת ותוספת מפעלית, וכן, פרמיות מדודות, לא מדודות ו/או שכר קבלני עד לשיעור של 30% מגובה השכר היסוד. בהתאם להוראות הצו, העובד זכאי לקבל הפקדות ותשלומים בכל מקרה של סיום יחסי העבודה למעט המקרים הבאים:

  1. העובד פוטר/התפטר בנסיבות שאינם מזכות בפיצויי פיטורים.
  2. העובד הודיע על הפסקת חברותו בקופת הגמל.
  3. העובד משך כספים מקופת הגמל שלא בשל אירוע מזכה.

החל מיום 01.01.2008 נכנס לתוקפו צו הרחבה (נוסח משולב) לפנסיה חובה. בהתאם לצו, כלל המעסיקים בישראל מחויבים לבטח א עובדיהם, שאין להם הסדר פנסיוני מיטיב, בהסדר פנסיוני מקיף. בהתאם להוראות הצו, תשלומי המעסיק יבואו במקום פיצויי הפיטורים בהתאם לסעיף 14, וזאת בגין השכר, הרכיבים, התקופות והשיעורים שבגינם נעשתה ההפרשה בלבד. לא זו אף זו, אין בהוראות הצו כדי לפגוע ו/או לגרוע מזכותו של עובד לתשלום פיצויי פיטורים בגין שכר ו/או רכיבים ו/או תקופות ו/או שיעורים אשר בגינם לא בוצעו הפרשות לפיצויי פיטורים. בכל מקרה של סיום יחסי העבודה יהיה העובד זכאי לקבלת הפקדות שבוצעו בפועל וכן תשלומי המעסיק בגין רכיבי הפיצויים לפי שיעורי ההפרשות בהתאם לצו, למעט המקרים הבאים:

  1. העובד משך כספים מקופת הגמל לפני שקמה לו או לשאיריו זכאות לקבלת כספים מקופת הגמל לפי תקנונה בשל אירוע מזכה בלבד. ("אירוע מזכה" – מוות, נכות או פרישה בגיל 60 ויותר).
  2. נשללה זכות העובד לפיצויי פיטורים בפסק דין מכוח סעיפים 16 ו-17 לחוק פיצויי פיטורים.
לבקוביץ סרגיי - בודק שכר מוסמך

לבקוביץ סרגיי

כלכלן, משפטן, בודק שכר מוסמך

תאריך פרסום:

מאמרים נוספים בנושא

טופס 161 – מאמר דעה

האם  חלה חובה על מעסיק למסור טופס 161 בכל מצב? לדעתי לא ואסביר למה. ראשית, מהו טופס 161 – זהו טופס, בהתאם לכותרתו, שבו המעסיק

אישור בודק שכר מוסמך

במסגרת הגברת האכיפה של דיני עבודה, מכוח חוק להגברת האכיפה, מבצע משרד העבודה ביקורות אצל מעסיקים בדבר עמידתם בדרישות של חוקי העבודה. הביקורות מתמקדות בחוקים